Yläkoulu 7.–9. luokat

Oulun digipolut koostuu kolmesta pääteemasta: Medialukutaito, Digitaalinen osaaminen ja Ohjelmointiosaaminen. Täältä löydät materiaalia näiden teemojen opettamiseen 7.-9. luokilla.

Medialukutaito

Toiminta mediaympäristössä

Vuorovaikutus

Tavoite: oppilas kykenee tarkoituksenmukaiseen median käyttöön, viestintään ja yhteistyöhön verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Oppilas

 • Tekee yhteistyötä toisten kanssa verkkovälitteisissä vuorovaikutustilanteissa ja pystyy osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin mediaympäristöissä. Ymmärtää dialogisuuden eli kuuntelemisen ja keskustelemisen merkityksen viestimisessä. 
 • Tunnistaa ei-rakentavia viestintäilmiöitä sosiaalisessa mediassa, kuten trolli, provo ja fleimi, ja tietää, kuinka reagoida ja toimia näihin ilmiöihin törmätessään. 
 • Osaa viestiä mediaympäristöissä tilanteen mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä yleiskielisyyttä tai puhekielisyyttä tarkoituksenmukaisesti. 
 • Pyrkii vahvistamaan omaa myönteistä viestijäkuvaansa. Osaa kertoa tavoitteistaan viestijänä ja kuvata keinoja niiden saavuttamiseksi.  

Toteutus

Nostot

 • Ymmärtää tietosuojan ja yksityisyydensuojan käsitteet. Oppilas osaa suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia tietojaan valikoimalla sisältöjen jakamista eri kanavilla ja tileillä. 

Hyvinvointi

Tavoite: ymmärtää median hyvät ja huonot puolet suhteessa hyvinvointiin ja osaa toimia sen mukaisesti.

Oppilas

 • Tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään. 
 • Tietää, että omaa median käyttöä on voitava hallita. Osaa tehdä hyvinvointiaan tukevia valintoja omassa mediankäytössään.

Toteutus

Vastuullisuus

Tavoite: oppilas osaa toimia fiksusti ja tekijänoikeuksien mukaisesti erilaisissa mediaympäristöissä.

Oppilas

 • Osaa arvioida omien julkaisuiden vaikutuksia ja seurauksia. 
 • Tietää, että myös mediaympäristöissä tapahtuva lainvastainen toiminta, kuten plagiointi, seksuaalinen houkuttelu, identiteettivarkaus, kunnian loukkaaminen tai vakava nettikiusaaminen, täyttävät rikosten merkkejä ja että niillä on sen mukaiset seuraukset.
 • Ymmärtää vastuunsa olla vaarantamatta toisten turvallisuutta, oikeuksia ja hyvinvointia omalla viestinnällään ja toiminnallaan mediaympäristöissä. 
 • Tiedostaa medialaitteiden ja mediankäytön hiilijalanjäljen muodostumisen sekä medialaitteiden tuotantoon liittyvät vastuullisuus- ja eettisyysnäkökulmat.
 • Tuntee sekä omat että muiden tekijänoikeudet ja osaa noudattaa niitä median käyttäjänä ja tuottajana. Oppilas osaa tehdä lähdemerkinnät. 
 • On tietoinen joidenkin digitaalisten palveluiden maksullisuudesta ja keinoista sitouttaa käyttäjiä ja ottaa sen vastuullisesti huomioon mediaympäristöissä toimiessaan. 

Toteutus

 

 

Turvallisuus

Tavoite: tiedot ja taidot ovat sillä tasolla, että toiminta mediaympäristöissä on turvallista.

Oppilas

 • Tiedostaa oman digiprofiilinsa muodostumisen ja osaa kuvailla, millaista tietoa eri palvelut, kuten hakukoneet tai sosiaalinen media, keräävät ja mihin tietoa voidaan käyttää. 
 • Ymmärtää tietosuojan ja yksityisyydensuojan käsitteet. Oppilas osaa suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia tietojaan valikoimalla sisältöjen jakamista eri kanavilla ja tileillä. 
 • Osaa kuvailla, mitä on seksuaalinen häirintä ja vihapuhe digitaalisessa mediassa. Oppilas osaa kuvailla erilaisia keinoja suojautua niiltä ja tietää, kuinka tulee toimia, jos joutuu häirinnän tai vihapuheen kohteeksi. Ymmärtää median roolin osittain vääristävänä seksuaalikasvattajana.
 • Tietää tahoja, joiden puoleen kääntyä kohdatessaan turvallisuuttaan uhkaavia tilanteita mediaympäristöissä. Oppilas oppii huomioimaan omia yksilöllisiä tapojaan kokea mediasisältöjä ja tekemään valintoja niidenkin sisältöjen parissa, joiden käyttämisen ikärajat mahdollistavat.

Toteutus

Median tuottaminen

Minä median tuottajana

Tavoite: oppilas pystyy arvioimaan kriittisesti tuottamaansa tai jakamaansa sisältöä.

Oppilas

 • Nimeää perustellen itselleen mielekkäitä tapoja tuottaa ja julkaista mediasisältöjä ja löytää kokeillen uusia tapoja. 
 • Osaa kuvailla rooliaan median tuottajana ja tunnistaa vahvuuksiaan sekä asioita, joissa haluaa kehittyä. 
 • Oivaltaa erilaisia yhteyksiä, joissa voi hyödyntää mediasisältöjen tuottamisen taitojaan. 
 • Arvioi, millaisissa ympäristöissä ja alustoilla omia mediasisältöjä voisi julkaista. Oppilas tiedostaa, että julkaisuja arvioidaan ja kommentoidaan monin tavoin, ja osaa kuvailla tarkoituksenmukaisia tapoja reagoida.

Toteutus

Kopiraittilan PowerPoint-esitykset seuraavista aiheista:

HUOMIOITAVAA

 • Huomioi mediasisällön suunnittelussa ja toteutuksessa sen tarkoituksen, kohderyhmän ja mahdollisen julkaisuyhteyden.
 • Osaa valita vaikuttamiseen erilaisia ilmaisun keinoja ja mediaesityksen muotoja kohderyhmä ja julkaisualusta huomioiden.
 • Osaa merkitä tarvittaessa lähteen ja tietää, mitä on plagiointi.
 • Vaikuttaminen, kohderyhmän ja julkaisualustan huomiointi ovat tärkeitä. 

Tiedon välittäminen

Tavoite: vastuullinen ja tarkoituksen mukainen tiedon välittäminen eri medioissa.

Oppilas

 • Osaa tehdä jonkin tietoa välittävän mediasisällön, kuten reportaasin, tiedotteen, dokumentin, artikkelin tai sosiaalisen median julkaisun. Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista rakennetta, tyylilajia ja ilmaisutapaa. 
 • Osaa havainnollistaa tietoa median keinoin, esimerkiksi graafisesti tai animaation avulla. 
 • Arvioi kriittisesti omaa tiedon tuottamistaan ja esittämistään sekä ymmärtää vastuunsa tiedon välittämisessä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
 • Osaa merkitä tarvittaessa lähteen ja tietää, mitä on plagiointi.

Toteuttaminen

Vaikuttaminen

Tavoite: tarkoituksenmukainen vaikuttaminen ja viestintä erilaisissa medioissa.

Oppilas

 • Perustelee mielipiteensä ja esittää sen rakentavasti. Oppilas osaa ottaa rakentavasti kantaa toisten esittämiin, myös eriäviin, näkemyksiin. Oppilas harjoittelee argumentointia. 
 • Harjaantuu tekemään ajatuksia ilmaisevan, kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten blogitekstin, tai suunnittelee vastamainoksen tai sosiaalisen median kampanjan. 
 • Osaa valita vaikuttamiseen erilaisia ilmaisun keinoja ja mediaesityksen muotoja kohderyhmä ja julkaisualusta huomioiden. 
 • Reagoi mielipiteeseen laatimalla vastineen tai kommentoimalla kantaa ottavaa sisältöä tai verkkouutista.  

Toteutus

Luova ilmaisu

Tavoite: monipuolisten ja luovien tapojen käyttäminen median tuottamisessa sekä viestinnässä.

Oppilas

 • Laajentaa osaamistaan erilaisten mediasisältöjen tekemisessä. Oppilas tekee ohjatusti jonkin itselleen uuden mediasisällön, kuten elokuvatrailerin, podcastin, mediataidetta tai muokkaa digitaalista peliä.
 • Käyttää monipuolisesti kuvaa, kirjoitettua tekstiä (tekstilajitietoisuus), liikkuvaa kuvaa, ääntä ja näiden yhdistelmiä mediasisältöjen tuottamisessa ilmaisun ja kerronnan keinoina. Oppilas kehittää persoonallista ilmaisuaan. 
 • Syventää osaamistaan mediavälineiden, sovellusten ja ohjelmien käytössä visuaalisia, audiovisuaalisia ja auditiivisia mediasisältöjä tehdessään. 
 • Hyödyntää ohjatusti ohjelmointia tai lisättyä todellisuutta mediasisältöjen tuottamisessa. 
 • Tekee mediasisältöjä luovasti, kokeillen ja mielikuvitusta käyttäen yhdessä toisten kanssa. Oppilas arvioi tuottamisen prosessia sekä tunnistaa vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. 
 • Huomioi mediasisällön suunnittelussa ja toteutuksessa sen tarkoituksen, kohderyhmän ja mahdollisen julkaisuyhteyden.

Toteutus

Median tulkinta ja arviointi

Minä median käyttäjänä

Tavoite: vahvistetaan tietoista  ja asianmukaista median käyttämistä.

Oppilas

 • Osaa kuvailla ja perustella omia mediankäyttötottumuksiaan ja rooliaan median käyttäjänä ja kuluttajana. Tiedostaa, millainen on oma somekupla ja miten voi hallita sitä.
 • Tiedostaa, miten haluaa käyttää mediaa ja edistää käyttötottumuksiaan.
 • Ymmärtää monipuolisen mediankäytön myönteisiä merkityksiä ja tutustuu joihinkin itselleen uusiin mediasisältöihin.
 • Kunnioittaa yksilöllisiä ja erilaisia mediankäyttötapoja.

Toteutus

Media tietolähteenä

Tavoite: tarkoituksenmukainen median hyödyntäminen tietolähteenä.

Oppilas

 • Osaa etsiä tietoa eri medialähteistä ja tarkastella tiedonhankintatapojaan kriittisesti. 
 • Ymmärtää algoritmien toiminnan tiedonhaussa ja tiedon välittymisessä mediassa ja osaa antaa siihen liittyviä esimerkkejä. 
 • Arvottaa erilaisia mediasisältöjä tietolähteinä ja pohtii perustellen niiden käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. 
 • Osaa arvioida mediasisällön välittämän tiedon luotettavuutta tarkistamalla esimerkiksi tekijän ja julkaisuyhteyden, käyttämällä käänteistä kuvahakua sekä vertailemalla tietoa muihin lähteisiin ja perustietoihinsa. 
 • Ymmärtää, että välittyvä tieto voi olla ristiriitaista ja että asioihin voi olla monenlaisia näkökulmia. Oppilas tiedostaa kriittisen arvioinnin tarpeen. 
 • Osaa kuvailla joitakin vilpilliseen tietoon liittyviä turvallisuusnäkökulmia, kuten harhaanjohtavan tiedon vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen tai näkemysten polarisoitumiseen yhteiskunnassa.
 • Laajentaa kokemustaan tietoa välittävistä mediasisällöistä ja tutustuu esimerkiksi dokumenttiin, artikkeliin tai sosiaalisen median tietoa välittäviin sisältöihin.
 • Tuntee journalististen sisältöjen toimitusprosessin perusperiaatteet ja hahmottaa sosiaalisen median sisältöjen eroavia tuottamisen tapoja. Oppilas ymmärtää sisältöjen erilaista luonnetta tietolähteinä ja suhtautuu kriittisesti sosiaalisesti levittyvään tietoon. 
 • Tiedostaa, mitä ovat mis- ja disinformaatio.

Toteutus

Median vaikutusten ymmärtäminen

Tavoite: oppilas tutustuu siihen, miten medialla vaikutetaan yhteiskunnassa, yhteisöissä ja kulttuureissa.

Oppilas

 • Osaa pohtia erilaisten mediasisältöjen ja ajankohtaisten mediakulttuurin ilmiöiden vaikutuksia yksilöiden ja ryhmien ajatteluun ja toimintaan. 
 • Ymmärtää, että media vaikuttaa yhteiskunnassa kulttuuriin ja arvoihin välittämällä mielikuvia, stereotypioita ja ihanteita.
 • Tiedostaa sosiaalisen median luonteen vaikuttamisen kanavana ja tietää sen vaikuttamisen keinoja. 
 • Ymmärtää eri medioiden ansaintalogiikkaa ja sen vaikutusta sisältöön. Oppilas tunnistaa kaupallisen ja julkisen mediatoimialan ja sosiaalisen median eron tässä katsannossa. 
 • Tietää, mitä tarkoittavat sponsorointi ja tuotesijoittelu mediasisällöissä ja tunnistaa kaupallisen yhteistyön maininnat verkkosisällöissä. 
 • Havainnoi ja arvioi medioiden toimintaa yhteiskunnassa seuraamalla ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden käsittelyä medioissa. 
 • Tarkastelee ohjattuna mediasisältöjä ihmisoikeuksien, kuten mielipiteen- ja sananvapauden, näkökulmasta ja arvioi esimerkin avulla niiden toteutumista. Oppilas arvioi median etiikkaa valikoidun esimerkin kautta.

Toteutus

Mediasisältöjen tulkinta

Tavoite: tietoinen median käyttäminen ja tulkinta.

Oppilas 

 • Laajentaa mediasisältöjen tuntemustaan tutustumalla itselleen uusiin sisältöihin, esimerkiksi blogiin, podcastiin tai elektroniseen urheiluun. 
 • Tietää, mitä sosiaalinen media on, osaa nimetä sen palveluita, kuvailla sen toimintaperiaatteita ja sisältöjen luonnetta.
 • Tuntee ja osaa käyttää erilaisiin mediasisältöihin, kuten elokuvaan, journalistisiin ja sosiaalisen median sisältöihin, liittyvää peruskäsitteistöä.
 • Tuntee erityyppisiä kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia ja ohjaavia mediasisältöjä. Oppilas osaa kuvata joitain niille ominaisia rakenteita ja ilmaisun piirteitä, kuten uutisen rakennetta tai mielipiteen argumentoivaa tyyliä.
 • Soveltaa tekstilajien tuntemusta mediasisältöjen tarkastelussa ja harjaantuu esimerkiksi erottamaan sosiaalisen median käyttäjien julkaisut uutisista ja tunnistaa ohjatusti eri tekstilajien piirteitä yhdisteleviä hybriditekstejä.
 • Syventää ohjatusti kuvien ja audiovisuaalisten sisältöjen tulkinnan taitojaan tutkimalla esimerkiksi elokuvien kohtauksia, musiikin käyttöä tarinan kuljettamisessa tai teknistä toteutusta.
 • Vahvistaa sisällön analyyttisen tarkastelun ja tulkinnan taitojaan. Tunnistaa mediasisällöistä erilaisia kertojan ääniä ja kerrontarakenteita, luonnehtii genreä tai pohtii teemaa.
 • Osaa luonnehtia, millaista kohderyhmää mediasisältö tavoittelee ja mikä on sisällöntekijän tarkoitus sekä huomioi julkaisuyhteyden.

Toteutus 

Digitaalinen osaaminen

Ergonomia

Turvallisuus

Tavoitteet: kiinnitetään huomiota ruutuaikaan, oman työn jaksottamiseen, omaan vireystilaan ja työskentelyasentoon.

Hyvä osaaminen

 • Osaa huomioida ergonomian osa-alueet omassa työskentelyssään.
 • Tunnistaa väsymisen ja osaa tauottaa työskentelyään.
 • Osaa kohdentaa työskentelyään tavoitteellisella ja kestävällä tavalla digitaalisessa ympäristössä.
 • Osaa hyödyntää erilaisia helppokäyttö- ja saavutettavuustyökaluja digitaalisissa ympäristöissä.

Toteutukseen

 • Break Pro –taukoliikuntasovellus
 • Digitaalinen hyvinvointi -käsitteen avaaminen
 • erilaiset sovellukset ja rajoittimet omissa laitteissa tai perheellä (FamilyLink, päivittäiset rajat eri sovelluksille)
 • Classroomscreen ja muut luokkatyöskentelyä strukturoivat tavat

 

Turvallinen ja vastuullinen toiminta

Tavoite: opetellaan verkon käyttöön liittyviä riskejä.

Hyvä osaaminen

 • Tuntee tekijänoikeudet. Hän noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee lain rikkomisen seuraukset.
 • Ymmärtää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.
 • Soveltaa Creative Commons -lisenssijärjestelmää tai vastaavaa. Hän tiedostaa, että on olemassa muitakin lupajärjestelmiä.
 • Tuntee hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
 • Ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
 • Käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa.
 • Ymmärtää sosiaalisen median merkityksen yksilölle ja yhteiskunnallisesti.
 • Tiedostaa teknologian käytön ja omien valintojen vaikutukset ympäristöön. Hän pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kestävää tulevaisuutta.
 • Pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.
 • Osaa merkitä lähteet asianmukaisesti.
 • Osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä. Hän osaa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä digitaalisissa palveluissa.
 • Tiedostaa tietoturvariskejä ja tietää, kuinka toimia, jos tietoturvaa on loukattu.
 • Ymmärtää henkilötietojen käytön periaatteet ja noudattaa tietosuojaa ja –turvaa koskevia ohjeita työskentelyssään.
 • Ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoituksen ja keskeiset periaatteet.
 • Tuntee teknisen tietoturvallisuuden perusteet ja ymmärtää haittaohjelmilta suojautumisen perusperiaatteet.
 • Osaa suojata tietojaan ja tiedostojaan häviämiseltä ja tuhoutumiselta sekä osaa varmuuskopioida niitä.
 • Tietää, mitä tarkoittavat selaimen välimuisti, evästeet, yksityisen selauksen tila ja sivuhistoria.
 • Ymmärtää digitaalisissa palveluissa tapahtuvaa vaikuttamista ihmisen käyttäytymiseen.
 • Tiedostaa, että ihmisiä profiloidaan digitaalisten palvelujen keräämän datan perusteella. Hän tiedostaa, että tätä dataa voidaan käyttää eri tarkoituksiin.
 • Ymmärtää oikeutensa hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin hänestä kerättyä dataa. Hän tietää, mikä merkitys on omalla aktiivisella toiminnalla datanhallinnassa.
 • Tietää, kuinka toimia digitaalisessa ympäristössä tapahtuvissa riski- ja ongelmatilanteissa.
 • Osaa käsitellä ajankohtaisia teknologian turvalliseen käyttöön liittyviä ilmiöitä.
 • Osaa käyttää mahdollisesti käytössä olevaa salasanaohjelmistoa.
 • Osaa hallinnoida tiedostojen käyttöoikeuksia.
 • Ymmärtää digitaalisten sisältöjen vaikutuksia vireyteen, uneen ja aivotoimintaan. Hän valitsee hyvinvointia edistäviä sisältöjä. 
 • Ymmärtää digitaalisessa palveluissa tapahtuvan vaikuttamisen kaupallisia ja poliittisia motiiveja.
 • Ymmärtää, että lisääntyvä data yhdessä kehittyvän teknologian kanssa mahdollistaa uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Tiedostaa esineiden internetiin (IoT) liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.

Toteutukseen

 

Yhteisöllisyys

Tavoitteet: oppilas hyödyntää edistyneesti tieto- ja viestintäteknistä ympäristöä osana yhteistyötä ja yhteisöllistä oppimista.

Hyvä osaaminen

 • Hyödyntää monipuolisesti vuorovaikutteisia digitaalisia palveluja.
 • Ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.
 • Toimii yhteisöllisyyttä rakentaen käyttäessään sosiaalista mediaa.
 • Ymmärtää sosiaalisen median toimintaperiaatteita.
 • Käyttää sähköpostia ja muita viestinnän välineitä tilanteen edellyttämällä tavalla.
 • Osaa ratkoa digitaalisissa palveluissa mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
 • Osaa olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.
 • Kunnioittaa ja arvostaa moninaisuutta kaikissa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Osallistuu aktiivisesti ja rakentavalla tavalla työskentelyyn koulun käytössä olevissa yhteisöllisissä digitaalisissa palveluissa.
 • Ymmärtää digitaalisten ympäristöjen merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa.
 • Tarkastelee ja arvioi mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa palveluissa. Hän löytää oikean digitaalisen foorumin viedäkseen itselleen tärkeitä asioita eteenpäin.
 • Osaa toimia aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa.
 • Auttaa toisia ongelmatilanteissa.
 • Osallistuu koulun toimintaan ja kehittämiseen koulun digitaalisia palveluja hyödyntäen.
 • Osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun digitaalisissa palveluissa.

Toteutukseen

 • Teams, OneDrive, OneNote, Word, PowerPoint, Forms, Qridi
 • Oppimisympäristöissä toimiminen ja rakentava keskustelu
 • Yhteisöllisen tiedon rakentamisen alustat (Padlet, Jamboard…)
 • Nettietiketti
 • Sosiaalisen median palvelut

 

Tiedonhallinta

tiedonhallinta

Tavoitteet: opetellaan itsenäisesti hyödyntämään tiedonhaun ja -hankinnan perustaitoja sekä omien tuotosten tekemistä löydetyn tiedon avulla. 

Hyvä osaaminen

 • Osaa vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa tehdä käänteisiä kuvahakuja.
 • Osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa.
 • Hyödyntää erilaisia lähteitä tiedon tuottamisessa.
 • Ymmärtää, että useiden lähteiden ja tarkastelutapojen myötä tulkinnat voivat muuttua.
 • Osaa hankkia, käsitellä ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa.
 • Osaa tehdä käsitekartan tai muunlaisen infografiikan.
 • Osaa jäsennellä suuria tietoaineistoja ja osaa selostaa niitä.
 • Osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
 • Käyttää laitteen helppokäyttötoimintoja tiedonhallinnassa.
 • Tuntee erilaisia tapoja esittää ja visualisoida tietoa. Hän osaa valita tarkoituksenmukaisia tiedon esittämisen tapoja ja välineitä.

Toteutukseen

 

 

Tuottaminen

Tuottaminen

Tavoite: käytetään itsenäisesti erilaisia digitaalisen tuottamisen välineitä.

Hyvä osaaminen

 • Osaa suunnitella loogisen kansio- ja tiedostorakenteen. Hän hallitsee tarvitsemiensa sisältöjen sijainnit.
 • Osaa sommitella tekstejä, kuvia ja taulukoita.
 • Osaa käyttää tekstissä tyylejä. Hän löytää tarvitsemansa erikoismerkit.
 • Osaa tehdä viittaukset ja lähdeluettelon automaattisella viitetyökalulla.
 • Käyttää digitaalisten ympäristöjen monipuolisia mahdollisuuksia tuottamisessa.
 • Käyttää kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia monipuolisesti.
 • Osaa käyttää soluviittauksia, laskulausekkeita ja yleisimpiä funktioita taulukkolaskentaohjelmassa.
 • Osaa tehdä tarkoituksenmukaisen diagrammin tilastollisesta datasta taulukkolaskentaohjelmalla.
 • Osaa laatia laajoja, jäsenneltyjä esityksiä esitysgrafiikkaohjelmalla.
 • Osaa osallistua yhteiseen kirjoittamis- tai muuhun sisällön tuottamisen prosessiin digitaalisessa palvelussa.

Toteutukseen

Musiikki- ja äänituotanto

 • GIMP GIMP-ohjeet – Joutsi.com
 • Wordin kuvankäsittely + muut M365-työkalut
 • Publisher
 • Erilaisten esitysten muokkaaminen (PP, videot, posterit)
 • iMovie
 • GarageBand
 • Elokuvatyökalu
 • Snapseed ja muut kuvankäsittelyn sovellukset

 

 

Toiminta eri ympäristöissä

Tekniset perustaidot

Tavoitteet: hyödynnetään itsenäisesti erilaisia tietoteknisiä ympäristöjä eri tavoin oppimisen tukena. 

Hyvä osaaminen

 • Käyttää luontevasti ja monipuolisesti digitaalisia palveluita osana opiskelua ja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla.
 • Osaa valita tarkoituksenmukaisen ja itselleen soveltuvan digitaalisen palvelun.
 • Käyttää sujuvasti digitaalisia palveluja tarvittaessa eri laitteilla.
 • Osaa asioida digitaalisesti häntä koskevissa yhteiskunnan palveluissa.
 • Arvioi oman oppimisensa edistymistä digitaalisissa palveluissa olevan ominaisuuden avulla.

Toteutukseen

 • Esimerkiksi M365 ja Google Classroom
 • Opentunti
 • Pelilliset oppimisympäristöt (ViLLE, Bingel, Seppo, Thinglink, Minecraft Education Edition jne.)
 • Qridi

 

Tekniset perustaidot

Tavoitteet: opetellaan tietoteknisen ympäristön, ohjelmistojen ja laitteiden edistyneempää käyttöä, niiden käyttämistä itsenäisen oppimisen apuvälineinä sekä tietoteknisten ongelmatilanteiden ratkaisemista itsenäisesti. 

Hyvä osaaminen

 • Käyttää sujuvasti digitaalisiin ympäristöihin liittyviä käsitteitä.
 • Käyttää eri tiedostotyyppejä oikeilla ohjelmilla.
 • Hallitsee teknologiaan liittyviä suureita ja mittayksiköitä.
 • Tuottaa ja käsittelee sujuvaa tekstiä käytössään olevalla laitteella.

Toteutukseen

Luova työskentely

Tavoite: opetellaan hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä itsenäisesti oman tuottamisen ja ilmaisun välineinä. 

Hyvä osaaminen

 • Käyttää teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä.
 • Osaa suunnitella koeasetelmia digitaalisia palveluja hyödyntäen.
 • Osaa valita itseä kiinnostavan rajatun tutkimusaiheen ja tehdä tutkimuksen.
 • Osaa käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa palvelussa itsenäisesti ja yhdessä.
 • Ymmärtää tutkimuksen roolin uuden tiedon synnyssä.
 • Tiedostaa tekoälyn kehittymiseen liittyviä ilmiöitä.
 • Tuo aktiivisesti esiin omaa ajatteluaan, osaamistaan ja omia kiinnostuksen kohteitaan digitaalisuutta hyödyntäen.
 • Ilmaisee rohkeasti ja yksilöllisellä tavalla ajatuksiaan yhteisöllisessä digitaalisessa palvelussa.
 • Osaa valita tarkoitukseen sopivan digitaalisen palvelun, joka tukee parhaiten yksilöllistä ilmaisua.

Toteutukseen

 • Esimerkiksi kotisivujen teko WordPressillä
 • Vektoripiirtämisen perusasiat ja muokkaaminen (VCarve, Silhouette jne.)
 • Book Creator 
 • iMovie tai muut videotyökalut

Ohjelmointiosaaminen

Ohjelmoinnillinen ajattelu

Tavoitteet: Luokitellaan, vertaillaan ja jäsennetään tietoa tekstipohjaista ohjelmointia hyödyntäen. Tutustutaan tekoälyn periaatteisiin ja sen käyttöön ympäröivässä maailmassa. Opetellaan etsimään erilaisia tapoja ratkaista arjen ongelmia, kuvaamaan ratkaisuja havainnollisesti ohjelmoinnillisten käsitteiden ja perusrakenteiden avulla ja arvioimaan ratkaisua. Opetellaan soveltamaan aiemmin opittuja ohjelmointitaitoja omissa ohjelmointitehtävissä tekstipohjaisen ohjelmointikielen komentoja ja periaatteita hyödyntäen.

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa käsitellä erilaisia informaation muotoja, käyttää sen käsittelyssä erilaisia merkintätapoja ja toteuttaa informaation kanssa loogisia operaatioita.
 • Oppilas hyödyntää algoritmista ajattelua eri oppiaineisiin ja projekteihin liittyvässä tutkimisessa sekä tiedon tuottamisessa ja esittämisessä.
 • Oppilas osaa analysoida ongelmia ja arvioida niiden mahdollisia ratkaisuja erilaisten kriteerien perusteella sekä visualisoi ongelmia ja ratkaisuja yleistysten ja kaavioiden avulla.
 • Oppilas tietää, miten erilaiset ohjelmointirakenteet, kuten peräkkäiset, toistuvat ja ehdolliset toiminnot sekä muuttujat, toimivat sekä osaa suunnitella ohjelman niitä käyttäen
 • Oppilas osaa tulkita tekstipohjaista ohjelmointikieltä ja tunnistaa erilaisia rakenteita sillä tehdystä ohjelmakoodista.

Toteutukseen

Sovelluksilla toteutettavat

Laitteilla toteutettavat

Kilpailut

 • Ohjelmoinnillisen ajattelun MAJAVA-kilpailu
  – Järjestetään vuosittain syksyllä, mutta vanhoja tehtäviä voi tehdä milloin vain.
  – Ikäryhmät: Mini on luokille 2-3, Benjamin on luokille 4-5, Cadet on luokille 6-7,
  Junior on luokille 8-9 ja Senior on lukiolaisille ja ammattikoululaisille.
  – Tehtävät vaihtuvat vuosittain, joten voi teettää joka vuosiluokalla.
 • https://www.innokas.fi/turnaus/

 

Ohjelmoidut ympäristöt

Tavoitteet: Ymmärtää, että kerätyt tiedot tallentuvat ja osaa antaa ainakin yhden esimerkin, mihin tarkoitukseen hänestä kerättyä tietoa voidaan käyttää.
Pohtia ohjelmoidun teknologian terveydellisiä, sosiaalisia, poliittisia, taiteellisia ja käytännöllisiä mahdollisuuksia sekä riskejä ja eettisiä näkökulmia.

Hyvä osaaminen

 • Oppilas tuntee ohjelmoituja elementtejä ympäröivässä yhteiskunnassa, kuten algoritmi, automaatio, robotiikka ja tekoäly. Oppilas ymmärtää niiden toimintalogiikkaa ja sovelluksia elämän eri osa-alueilla.
 • Oppilas ymmärtää, että kerätyt tiedot tallentuvat ja osaa antaa ainakin yhden esimerkin, mihin tarkoitukseen hänestä kerättyä tietoa voidaan käyttää.
 • Oppilas pohtii ohjelmoidun teknologian terveydellisiä, sosiaalisia, poliittisia, taiteellisia ja käytännöllisiä mahdollisuuksia sekä riskejä ja eettisiä näkökulmia.

Toteutukseen

Tutkiva työskentely ja tuottaminen

Tutkiva työskentely

Tavoitteet: Opetetaan lapsia ideoimaan, kuvailemaan, kuuntelemaan toisia ja kokeilemaan ratkaisuja ohjelmointiharjoituksissa. Opetellaan rakentamaan erilaisia mallinnuksia ja prototyyppejä ohjelmointia hyödyntäen askarrellen erilaisista rakennussarjoista tai sovelluksilla. Pythonin tekstipohjaiseen ohjelmointiin tutustuminen.

Hyvä osaaminen

 • Oppilas ymmärtää erilaisia ryhmärooleja ja yhteistyön tapoja sekä työskentelee vastavuoroisesti ja aktiivisesti osallistuen ohjelmointiprojekteissa.
 • Oppilas osaa jakaa omia ohjelmoituja tuotoksiaan muiden käytettäväksi sekä osaa hyödyntää muiden tekemiä tuotoksia vastuullisesti.
 • Oppilas osaa suunnittella ja toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa ratkaisun, jossa käytetään jotakin sensoreita hyödyntävää ratkaisua sekä robotiikkaa tai automatisaatiota.
 • Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa pelin, simulaation tai sovelluksen, joka ratkaisee jonkin kouluun tai oppilaan omaan elämään liittyvän ongelman.
 • Oppilas tuntee eri oppiaineisiin liittyviä teknologisia sovelluksia ja osaa selittää niiden toimintaperiaatteita.
 • Oppilas osaa hyödyntää ohjelmointiin liittyviä työskentelytapoja kaikissa oppiaineissa.
 • Oppilas osaa ohjelmoida ohjelmia eri ympäristöissä sekä tuntee perusasiat yhdestä tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä.

Toteutukseen