Digitaalinen osaaminen

Tiedonhallinta

tiedonhallinta

Tavoitteet: opetellaan itsenäisesti hyödyntämään tiedonhaun ja -hankinnan perustaitoja sekä omien tuotosten tekemistä löydetyn tiedon avulla. 

Hyvä osaaminen

  • Osaa vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa tehdä käänteisiä kuvahakuja.
  • Osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa.
  • Hyödyntää erilaisia lähteitä tiedon tuottamisessa.
  • Ymmärtää, että useiden lähteiden ja tarkastelutapojen myötä tulkinnat voivat muuttua.
  • Osaa hankkia, käsitellä ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa.
  • Osaa tehdä käsitekartan tai muunlaisen infografiikan.
  • Osaa jäsennellä suuria tietoaineistoja ja osaa selostaa niitä.
  • Osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
  • Käyttää laitteen helppokäyttötoimintoja tiedonhallinnassa.
  • Tuntee erilaisia tapoja esittää ja visualisoida tietoa. Hän osaa valita tarkoituksenmukaisia tiedon esittämisen tapoja ja välineitä.

Toteutukseen