Medialukutaito / Median tulkinta ja arviointi

Mediasisältöjen tulkinta

Tavoite: tietoinen median käyttäminen ja tulkinta.

Oppilas 

  • Laajentaa mediasisältöjen tuntemustaan tutustumalla itselleen uusiin sisältöihin, esimerkiksi blogiin, podcastiin tai elektroniseen urheiluun. 
  • Tietää, mitä sosiaalinen media on, osaa nimetä sen palveluita, kuvailla sen toimintaperiaatteita ja sisältöjen luonnetta.
  • Tuntee ja osaa käyttää erilaisiin mediasisältöihin, kuten elokuvaan, journalistisiin ja sosiaalisen median sisältöihin, liittyvää peruskäsitteistöä.
  • Tuntee erityyppisiä kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia ja ohjaavia mediasisältöjä. Oppilas osaa kuvata joitain niille ominaisia rakenteita ja ilmaisun piirteitä, kuten uutisen rakennetta tai mielipiteen argumentoivaa tyyliä.
  • Soveltaa tekstilajien tuntemusta mediasisältöjen tarkastelussa ja harjaantuu esimerkiksi erottamaan sosiaalisen median käyttäjien julkaisut uutisista ja tunnistaa ohjatusti eri tekstilajien piirteitä yhdisteleviä hybriditekstejä.
  • Syventää ohjatusti kuvien ja audiovisuaalisten sisältöjen tulkinnan taitojaan tutkimalla esimerkiksi elokuvien kohtauksia, musiikin käyttöä tarinan kuljettamisessa tai teknistä toteutusta.
  • Vahvistaa sisällön analyyttisen tarkastelun ja tulkinnan taitojaan. Tunnistaa mediasisällöistä erilaisia kertojan ääniä ja kerrontarakenteita, luonnehtii genreä tai pohtii teemaa.
  • Osaa luonnehtia, millaista kohderyhmää mediasisältö tavoittelee ja mikä on sisällöntekijän tarkoitus sekä huomioi julkaisuyhteyden.

Toteutus