Digitaalinen osaaminen

Tiedonhallinta

Tekniset perustaidot

Tavoitteet: opetellaan ohjatusti tiedonhaun ja -hankinnan perustaitoja sekä löydetyn tiedon hyödyntämistä omien tuotosten tekemisessä. 

Hyvä osaaminen

  • Osaa käyttää verkkosivuja ja digitaalisia oppimateriaaleja opettajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tutustuu ajatuskartan tekemiseen tiedonhankinnan pohjana.
  • Osaa haun rajaamisen, kuvahaun käyttämisen ja hakutulosten suodatuksen.
  • Osaa ohjatusti arvioida tiedon luotettavuutta.
  • Tuottaa lyhyitä monimuotoisia tekstejä haetun tiedon perusteella.
  • Tuntee oman koulun kirjaston ja lähikirjaston.
  • Osaa huolehtia omasta kirjastokortista.

Toteutukseen