Alakoulu 1.–2. luokat

Oulun digipolut koostuu kolmesta pääteemasta: Medialukutaito, Digitaalinen osaaminen ja Ohjelmointiosaaminen. Täältä löydät materiaalia näiden teemojen opettamiseen 1.-2. luokilla.

Medialukutaito

Toiminta mediaympäristössä

Vuorovaikutus

Tavoite: opetellaan ohjatusti vuorovaikutusta eri medioissa.

Oppilas

 • Osaa tunnistaa tunteitaan ja säädellä niitä viestintätilanteissa mediaympäristöissä.
 • Ymmärtää viestinnän vastavuoroisuuden mediaympäristöissä. Omalla viestinnällä on vaikutusta toisten viestintään, tunteisiin ja toimintaan.
 • Tietää, millaista on verkossa tapahtuva kiusaaminen, kuten ryhmistä sulkeminen, kuvien ja tietojen levittäminen ilman lupaa tai perättömien huhujen kertominen toisista. Tietää, ettei verkossa saa kiusata ja miten pitää toimia kiusaamista kohdatessaan.
 • Osaa käyttää mediavälineitä viestintään.
 • Ymmärtää, että erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin, kuten kouluun ja vapaa-aikaan, kuuluu erilaisia viestinnän tapoja ja että viestinnän tavoista voidaan sopia yhteisesti.

Toteutus

Hyvinvointi

Tavoite: oppilas tutustuu turvallisessa ympäristössä median vaikutuksesta omaan hyvinvointiin.

Oppilas

 • Tunnistaa, millaiset asiat omassa mediankäytössä tuottavat iloa ja millaiset asiat saavat aikaan pahaa oloa. Oppilas oppii huomioimaan omaa hyvinvointiaan mediasisältöjä valitessaan.
 • Tarkastelee ohjattuna omaa mediankäyttöään arjessa. Ymmärtää, että median käyttömäärää tulee hallita, jotta se ei vie aikaa muilta tärkeiltä asioilta, kuten liikkumiselta, unelta ja ihmissuhteilta.

Toteutus

Vastuullisuus

Tavoite: opetellaan hyvää ja toisia kunnioittavaa median käyttöä.

Oppilas

 • Ymmärtää, millä tavalla medialaitteita on sopivaa käyttää ja että käytöstä voidaan sopia eri tilanteissa.
 • Ymmärtää, millaisten viestin välittäminen ja sisältöjen jakaminen on sopivaa ja millaisten ei. Oppilas tiedostaa, että julkaistuista sisällöistä jää jälki ja että kertaalleen julkaistuja sisältöja saatetaan edelleen levittää.
 • Ymmärtää, että median parissa on pyrittävä toimimaan siten, ettei itselle eikä toiselle tule pahaa mieltä.
 • Tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää, miksi niitä tarvitaan. Tietää, että toisen tekemää sisältöä ei saa esittää omanaan.
 • Ymmärtää, että osa digitaalisista tuotteista, esimerkiksi peleissä, voi olla maksullisia ja että pelaaja voidaan sitouttaa pelaamiseen eri tavoin. Oppilas ymmärtää, että sisältöjen käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa.

Toteutus

Turvallisuus

Tavoite: opetellaan turvallista median käyttöä.

Oppilas

 • Oppii löytämään itselle sopivaa mediamateriaalia, tunnistaa haitallista mediaa ja tietää, miten toimia sitä kohdatessaan.
 • Tietää, miksi on tärkeää suojata yksityisyyttään ja tietojaan mediaympäristöissä toimiessaan. Oppilas osaa kertoa, mitä asioita voi ja ei ole hyvä jakaa verkossa. 
 • Tietää, kuinka toimia, jos saa verkossa asiattomia viestejä tai yhteydenottoja.
 • Tunnistaa kuvaohjelmien ikärajat ja tietää, että ikärajoja on myös sovelluksilla ja palveluilla. Ymmärtää ikärajojen tarkoituksen ja kunnioittaa niitä mediasisältöjä käyttäessään.

Toteutus

Median tuottaminen

Minä median tuottajana

Tavoite: harjoitellaan median tuottamista ja jakamisen perusteita.

Oppilas

 • Löytää mielekkäitä tapoja tuottaa mediasisältöjä ja rohkaistuu mediasisältöjen tekemiseen itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.
 • Ymmärtää, että mediateosten mahdolliseen julkaisemiseen liittyvistä asioista tulee keskustella myös aikuisen, erityisesti huoltajien, kanssa omien ja muiden oikeuksien suojaamiseksi.

Toteutukseen

Tiedon välittäminen

Tavoite: tutustutaan tiedon ja mielipiteen eroon sekä harjoitellaan tiedon välittämisen perusteita.

Oppilas

 • Laatii ohjatusti yksinkertaisen tietoa välittävän mediasisällön, kuten uutiskuvan tai kuvatekstin.
 • Hahmottaa todenperäisten ja kuvitteellisten mediasisältöjen erilaista tuottamisen tapaa oman tekemisen kautta, esimerkiksi kokeilemalla vihreän kankaan tekniikkaa.
 • Esittää ja välittää ohjatusti löytämäänsä tietoa mediaesityksen kautta, esimerkiksi luokan käyttämällä digitaalisella alustalla.
 • Ymmärtää käsitteet tosiasia ja mielipide.

Toteutus

Vaikuttaminen

Tavoite: tutustutaan, miten mediassa vaikutetaan.

Oppilas

 • Ilmaisee omia ajatuksiaan ja mielipiteitään median avulla.
 • Tekee ohjatusti jonkin yksinkertaisen vaikuttavan mediasisällön, kuten mainoksen.
 • Käyttää ohjatusti jotain vaikuttamisen keinoa, kuten toistoa tai huumoria.

Toteutus

Luova ilmaisu

Tavoite: opetellaan tuottamaan yksinkertaista mediasisältöä, esimerkiksi animaatio, video, äänitiedosto.

Oppilas

 • Laatii ohjatusti jonkin yksinkertaisen luovan mediasisällön, kuten digitarinan tai videon.
 • Osaa ohjatusti käyttää tarvittavia mediavälineitä, sovelluksia ja ohjelmia mediasisältöjen tuottamisessa.
 • Käyttää ohjatusti tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa tai ääntä omassa tuottamisessaan ja hyödyntää niitä ilmaisun ja kerronnan keinoina.
 • Suunnittelee ja toteuttaa mediasisällön ohjatusti yhdessä toisten kanssa.
 • Oppilas arvioi tuottamista keskustelemalla yhteisesti sen mielekkäistä ja haastavista vaiheista sekä opituista asioista.
 • Harjoittelee antamaan rakentavaa palautetta toisten töistä ja vastaanottamaan palautetta.

Toteutus

Median tulkinta ja arviointi

Minä median käyttäjänä

Tavoite: tutustutaan erilaisiin medioihin ja sisältöihin.

Oppilas

 • Tutustuu erilaisiin medioihin.
 • Osaa kertoa itseään kiinnostavista mediasisällöistä ja tilanteista, joissa hän käyttää mediaa eri tavoin.
 • Ymmärtää, että on erilaisia mediamakuja ja -tapoja käyttää mediaa.

Toteutukseen

Media tietolähteenä

Tavoitteet: Tutustutaan erilaisiin medialähteisiin ja mietitään sieltä löytyvän tiedon luonnetta ja luotettavuutta. Opetellaan perustaitoja sähköisestä tiedonhausta.

Oppilas 

 • Osaa ohjatusti etsiä tietoa joistakin digitaalisista mediasisällöistä käyttämällä hakukonetta ja hakusanoja.
 • Osaa käyttää mediaa välineenä ympäristöä ja asioita tutkiessaan.
 • Ymmärtää tietopohjaisten ja kuvitteellisten mediasisältöjen erilaisen luonteen tietolähteenä.
 • Ymmärtää, että kaikki mediasta löytyvät tieto ei ole käyttökelpoista ja luotettavaa.
 • Tutustuu tietoa välittäviin mediasisältöihin, kuten uutiset, Yle, Google, Wikipedia.

Toteutukseen 

Median vaikutusten ymmärtäminen

Tavoite: tutustutaan, millä eri tavoilla media vaikuttaa meihin.

Oppilas

 • Tulee tietoiseksi median vaikutuksista yksilön ajatteluun ja toimintaan, kuten käsityksiin asioista ja kiinnostuksen kohteista, sekä osaa antaa esimerkkejä omasta elämästä.
 • Tietää, että mediaa käytetään vaikuttamiseen ja osaa nimetä jonkin vaikuttavan mediasisällön, kuten mainokset.
 • Tutustuu erilaisiin medialähteisiin ja niiden pyrkimykseen vaikuttaa.

Toteutukseen 

Mediasisältöjen tulkinta

Tavoite: opetellaan perustietoja ja –taitoja erilaisista mediasisällöistä ja niiden tulkinnasta.

Oppilas 

 • Tuntee median käsitteen ja osaa nimetä joitain kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä sekä näiden yhdistelmiä sisältäviä mediasisältöjä, kuten digitaalinen peli tai video.
 • Harjoittelee lukemaan erilaisia mediasisältöjä, joissa on kirjoitettua tekstiä, kuvaa tai ääntä.
 • Ymmärtää faktan ja fiktion eron, jaottelee mediasisältöjä ohjatusti todenmukaisiin ja kuvitteellisiin sekä antaa niistä jonkin esimerkin. 
 • Oppilas ymmärtää, että mediasisällöllä on tekijä.
 • Oppilas ymmärtää, että mediasisällöillä on erilaisia käyttötarkoituksia, kuten tietoa välittävä tai viihdyttävä tarkoitus. 
 • Ymmärtää, että on eri-ikäisille tarkoitettua mediasisältöä.

Toteutukseen

 • Book Creator, Minecraft, M365, kuvapankit

Digitaalinen osaaminen

Ergonomia

Turvallisuus

Tavoitteet: opetellaan ymmärtämään ruutuajan merkitys, sopivat tauotukset, liikkumisen tärkeys sekä opetellaan oikeaoppiset staattiset työskentelyasennot.

Hyvä osaaminen

 • Ymmärtää ergonomian merkityksen hyvinvoinnille päivittäisessä työskentelyssä.
 • Osaa oman pulpetin ja istuimen oikeaoppiset säädöt.
 • Ymmärtää tauotuksen merkityksen ja osaa tehdä oikeaoppisia taukojumppia.

Toteutukseen

Turvallinen ja vastuullinen toiminta

Turvallisuus

Tavoitteet: opetellaan ohjatusti oman käyttäjätunnuksen ja kirjautumistunnuksen käyttöä sekä toimimista digitaalisissa ympäristöissä.

Hyvä osaaminen

 • Ymmärtää käyttäjätunnuksen merkityksen.
 • Osaa kirjautua sisään koulun tarjoamaan oppimisympäristöön ja kirjautua ulos sieltä.
 • Tietää internetselaimen käytön perusteita.
 • Tietää tekijänoikeuden perusteita.
 • Ymmärtää verkko-osoitteen merkityksen ja osaa hakeutua haluamalleen sivustolle.
 • Ymmärtää verkkomateriaalien, pelien ja elokuvien ikärajat.
 • Tietää tieto- ja viestintätekniikan turvallisen käytön perusteita.

Keskusteltavaksi oppilaiden kanssa

 • Mitä tekniikoita voit käyttää, jotta muistat kirjautumistunnuksesi? 
 • Mitä muita suojaustapoja tiedät?
 • Millainen on hyvä kirjautumistunnus? 
 • Miksei kirjautumistunnusta saa kertoa muille? 
 • Miten yhteiskäyttölaitteiden kanssa toimitaan? 
 • Miten tunnistan turvallisen sivun ja mistä huomaan, että joku sivusto tai internettisivu ei ole turvallinen? 
 • Miten huoltajanne valvovat kännykän käyttöä kotona?

Toteutukseen

Vuorovaikutus

Tekniset perustaidotTurvallisuus

Tavoitteet: oppilas tutustuu tieto- ja viestintätekniseen ympäristöön ja erilaisiin vuorovaikutustapoihin verkossa.

Hyvä osaaminen

 • Osaa ikätasoisen vuorovaikutuksellisen digitaalisen palvelujen käytön.
 • Osaa ohjatusti osallistua vuoropuheluun digitaalisissa palveluissa.
 • Tunnistaa ja osaa käyttää vuorovaikutusta edistäviä emojeita.
 • Osaa soittaa ja vastata videopuheluun sekä lähettää ja vastata ääniviestiin. Hän osaa käyttää muita yksinkertaisia viestitoimintoja.
 • Ymmärtää, mikä on sähköposti ja harjoittelee sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista.
 • Kunnioittaa ja huomioi muita toimiessaan digitaalisissa palveluissa.
 • Osaa ohjatusti ratkoa digitaalisissa palveluissa mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
 • Osaa ohjatusti käyttää osallisuutta edistävää digitaalista palvelua.

Toteutukseen

Tiedonhallinta

Tekniset perustaidot

Tavoitteet: opetellaan ohjatusti tiedonhaun ja -hankinnan perustaitoja sekä löydetyn tiedon hyödyntämistä omien tuotosten tekemisessä. 

Hyvä osaaminen

 • Osaa käyttää verkkosivuja ja digitaalisia oppimateriaaleja opettajan ohjeiden mukaisesti.
 • Tutustuu ajatuskartan tekemiseen tiedonhankinnan pohjana.
 • Osaa haun rajaamisen, kuvahaun käyttämisen ja hakutulosten suodatuksen.
 • Osaa ohjatusti arvioida tiedon luotettavuutta.
 • Tuottaa lyhyitä monimuotoisia tekstejä haetun tiedon perusteella.
 • Tuntee oman koulun kirjaston ja lähikirjaston.
 • Osaa huolehtia omasta kirjastokortista.

Toteutukseen

Tuottaminen

Tuottaminen

Tavoitteet: opetellaan käyttämään ohjatusti erilaisia digitaalisen tuottamisen välineitä.

Hyvä osaaminen

 • Aloittaa näppäintaitojen harjoittelun ja tutustuu näppäimistön eri toimintoihin.
 • Osaa tuottaa omalle tasolle sopivia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla.
 • Tietää, että tiedosto pitää nimetä sisältöä kuvaavaksi heti työskentelyn aluksi.
 • Tietää, mistä nimetty tiedosto löytyy jatkossa.

Toteutukseen

 • Esimerkiksi pieni kertomus itsestä tai sanojen kirjoittamisharjoituksia tietokoneella pieninä kokeiluina. Tekstinkäsittelystä olisi hyvä opetella työn nimeämisen ja tallentamisen lisäksi ainakin kirjasinkoko ja -tyyppi sekä niiden muuttaminen tarvittaessa, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, automaattinen rivinvaihto ja kuvan lisääminen.
 • Sovelluksia iPadeille esim. Molla, Lolan ABC-juhlat, Lolan Aakkosjuna, Book Creator, Stop Motion
 • NäppisTaituri
 • VILLE Näppärästi näppäimillä -kurssi 
 • 3D-suunnitteluohjelma
 • Ekapeli

Tekniset perustaidot

Tekniset perustaidot

Tavoitteet: opetellaan tietoteknisten ympäristöjen, ohjelmistojen ja laitteiden peruskäyttöä sekä niiden käyttämistä oppimisen tukena. 

Hyvä osaaminen

 • Havainnoi ja ymmärtää teknologian vaikutuksia arjessa.
 • Osaa käsitellä laitteita, oheislaitteita ja tarvikkeita huolellisesti. Oppilas osaa toimia, jos laite rikkoutuu tai katoaa.
 • Osaa ohjatusti liittää laitteen langattomaan verkkoon.
 • Osaa kirjautua laitteelle ja ympäristöihin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
 • Osaa käytössä olevien laitteiden perustoiminnot.
 • Osaa tarvittaessa tulostaa.
 • Ymmärtää, mikä on internet, mikä on selain ja mitä selaaminen tarkoittaa.
  Osaa käyttää selainta.
 • Noudattaa yksinkertaisia ohjeita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä.

Toteutukseen

Luova työskentely

Luovuus

Tavoitteet: opetellaan hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä ohjatusti oman tuottamisen ja ilmaisun välineinä.

Hyvä osaaminen

 • Osaa tehdä pieniä itseä kiinnostavia tutkimuksia teknologiaa hyödyntäen.
 • Tutustuu erilaisiin tapoihin tuottaa sisältöä digitaalisissa ympäristöissä.
 • Osaa toteuttaa omia ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä.
 • Osaa ilmaista itseään yhdistelemällä ohjatusti kuvaa, videota, ääntä, tekstiä ja animaatiota.
 • Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin.

Toteutukseen

 • iMovie 
 • Green Screen
 • Stop Motion
 • Book Creator
 • Slides / PowerPoint
 • Google Canvas
 • ScratchJr. 
 • Puppet Pals
 • Minecraft Education Edition

Ohjelmointiosaaminen

Tutkiva työskentely ja tuottaminen

Tavoitteet: Opetetaan lapsia ideoimaan, kuvailemaan, kuuntelemaan toisia ja kokeilemaan ratkaisuja ohjelmointiharjoituksissa. Opetellaan rakentamaan erilaisia mallinnuksia ja prototyyppejä askarrellen tai erilaisista rakennussarjoista tai sovelluksilla. Opetellaan eri oppiaineissa käsiteltäviä sisältöjä ohjelmoinnin avulla.

Hyvä osaaminen

 • Osaa esittää omia ideoitaan, kuunnella toisia sekä kokeilla ratkaisuja yhdessä ja vuorotella eri rooleissa ohjelmointiin liittyvässä ryhmätyöskentelyssä.
 • Osaa tehdä erilaisista asioista mallinnuksia ohjeen mukaisesti sekä luovasti omia ideoitaan toteuttaen sekä esittelee ja jakaa ideoitaan toisten kanssa.
 • Osaa työstää ohjatusti tai yhteistyössä muiden kanssa tarinallisuutta tai pelillisiä elementtejä sisältävän digitaalisen tuotoksen animointia tai yksinkertaista ohjelmointia käyttäen.
 • Osaa käsitellä eri oppiaineissa harjoiteltavia sisältöjä käyttäen leikillisesti ja kokeillen ohjelmointiin liittyviä toimintatapoja ja välineitä.

Toteutukseen

Haasteita ja kilpailuja

Ohjelmoidut ympäristöt

Tavoitteet: Opetellaan nimeämään arkisesta ympäristöstä ohjelmoituja laitteita. Opetellaan tunnistamaan tapoja, joilla tietoa kerätään ihmisten arjessa.

Hyvä osaaminen

 • Osaa tunnistaa ja nimetä omasta kokemusmaailmastaan löytyviä tietokoneohjattuja laitteita ja palveluita sekä tutustuu robotiikkaan.
 • Osaa kuvailla laitteiden käyttötarkoituksia ja toimintaperiaatteita.
 • Pohtii, millaista tietoa hänen omasta toiminnastaan kerätään digitaalisissa ympäristöissä ja mikä yhteys ohjelmoinnilla on tietojen keräämiseen.
 • Ymmärtää, että kerätyt tiedot tallentuvat ja osaa antaa ainakin yhden esimerkin, mihin tarkoitukseen hänestä kerättyä tietoa voidaan käyttää.

Toteutukseen

 • Mitä ohjelmoituja laitteita oppilaat löytävät koulusta, kotoa ja liikenteestä?
 • Mitä eroa on oppilaiden mielestä robotilla ja ihmisellä?
 • Mitä kaikkia laitteita oppilaat keksivät (koulu, koti, liikenne) ja mitä ne mittaavat?
 • Harjoitellaan ohjelmoitujen elementtien (robotiikka, tekoäly tms.) läsnäolon tunnistamista omassa arjessa perehtymällä jonkin tutun esineen (pesukone, liikennevalot tms.) teknologiaan.
 • Älykkäät laitteet

Ohjelmoinnillinen ajattelu

Tavoitteet: Opetellaan luokittelemaan ja vertailemaan asioita erilaisten ehtojen perusteella. Opetellaan tunnistamaan ja kuvaamaan arjen ongelmia. Opetellaan leikillisten ohjelmointiharjoitusten avulla antamaan yksinkertaisia komentoja ja toimintaohjeita.

Hyvä osaaminen

 • Oppilas osaa järjestää, vertailla ja esittää informaatiota käyttäen apunaan teknologiaan liittyviä käsitteitä ja symboleja.
 • Oppilas osaa hahmottaa yhteyksiä eri kokonaisuuksien välillä.
 • Oppilas osaa löytää ja kuvata asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.
 • Oppilas osaa käyttää ongelman ratkaisuun erilaisia tapoja ja ratkaisukaavoja sekä kokeilee luoda niitä myös itse.
 • Oppilas osaa arvioida ratkaisuja hyödyntäen jotakin kriteeriä, kuten toimivuus, luettavuus tai tehokkuus.
 • Oppilas osaa laatia vaiheittaisia toimintaohjeita käyttäen yksinkertaisia komentoja ja toistorakennetta.
 • Oppilas tunnistaa ohjeiden tuottamia virhetilanteita ja kokeilee ratkaisuja niiden korjaamiseen.

Toteutukseen

 1. Luokittelua esimerkiksi värien, muotojen, makujen tai koon perusteella.
  Esimerkiksi lajitellaan eri maiden lippuja, missä lipuissa on punaista JA valkoista, missä lipuissa on punaista TAI valkoista, missä lipuissa EI ole punaista jne.
 2. Ohjaa ihmisrobottia ja järjestykseen MARS
 3. ”Arkirobotit” -tehtävä
 4. Sokkeloalgoritmit
 5. Ohjelmointiaiheisia pelejä ja sovelluksia
 6. Lähestytään asiaa oppilaan oman arjen näkökulmasta.
  Millaisia käytännön haasteita arjesta löytyy (esim. koulumatkat, aikataulut, ajanhallinta, liikenne, ruoanvalmistus) ja miten teknologia voisi niissä auttaa?
  Millaisia käytännön haasteita liittyy koulunkäyntiin (esim. koulumatkat, läksyt)?
 7. Keskustelutehtävä oppilaiden kanssa: missä kaikkialla on ohjelmointia heidän kokemusmaailmassaan (esim. jätteenlajittelurobotti tai tölkkien/pullojen palautusautomaatin toiminta)?

Sovellusten ja laitteiden avulla toteutettavat

 • Bee-Bot-roboteilla ohjelmointia
 • Bee-Bot-tablettisovelluksella ohjelmointia
 • Scratch Junior –ohjelmointia (Android- tai iPad–tabletilla)
 • Osmo Coding (vaatii iPadin)
 • Sphero Indi